Siemens EQ.5 Macchiato TERW handleiding

Tip: Voor een kleine espresso is het raad- zaam om het kopje voor te verwarmen, bijv. Het apparaat is verkalkt. Belangrijk: De lekschaal en koffiedik- houder moeten dagelijks worden geleegd en schoongemaakt om afzettingen te voorkomen. Siemens EQ. W Waarschuwing Verstikkingsgevaar! Het reinigingstablet ligt in het koffieafval bakje, er is niets mee gebeurt. Hoe kan ik de temperatuur instellen? Opmerking: Voor een volgende kop kofie dient deze werkwijze te worden herhaald. Pagina: 54 51 de nl 4. De maalgraad is te grof ingesteld of de gemalen koffie is te grof. Anders kan het apparaat worden beschadigd. W Waarschuwing Verbrandingsgevaar! Melk is veel te heet, en geeft ook niet meer voldoende af. Dat heb ik ook regelmatig, dan laat ik hem een poosje staan, en dan druk ik weer op de start knop dan gaat hij weer verder. Als Filter vervangen verschijnt, of na maximaal 2 maanden is de werking van het ilter uitgeput. Plaats het ilter terug als u een ilter ge- bruikt. Wie kan me Helen? Trek de uitloop 6c van het stoomven- tiel 6a afb. Af fabriek is als de waterhardheid vooraf ingesteld. Belangrijk: Gebruik bij het reinigen geen spoel- of reinigingsmiddelen en was de zetgroep niet in de vaatwasser. Koffiezetten met koffiebonen Deze espresso-automaat maalt voor elke bereiding verse koffie. Volgende instellingen zijn mogelijk: Uitzetten: Hier kan de tijdspanne worden ingesteld, waarna het apparaat na de laat- ste drankbereiding automatisch wordt uitge- schakeld.

Kofiezetten met kofiebonen Deze espresso-automaat maalt voor elke bereiding verse kofie. Zorg dat de ventilatieopeningen van het ap- paraat niet geblokkeerd worden. Selecteer met de bovenste draaiknop 14 de gewenste instelling. Als op het display de drankkeuze verschijnt, is het apparaat gebruiksklaar. Alle handleidingen op ManualsCat. Pagina: 46 43 de nl Melkschuimer Trek de melkschuimer 6 naar buiten om deze te openen en duw hem terug om deze te sluiten.

Siemens TE EQ 5 handleiding

Verwijder het scherm 8a en de lekplaat 8d. Trek de uitloop 6c van het stoomven- tiel 6a afb. De maling van de koffie op andere standen al uit geprobeerd ook een dubbele keuze ingesteld maar de koffie blijft slap! De zetgroep 5 ontbreekt of is niet herkend. Onderbreek het serviceprogramma in geen geval! Melksysteem reinigen Als het melksysteem niet is gereinigd nadat er melk is gebruikt, verschijnt na verloop van tijd het bericht Melksyst. Neem de tuit cassette er uit slang losmaken. Dragers van elek- tronische implantaten dienen een minimumafstand van 10 cm tot het apparaat en bij het wegnemen tot de volgende delen aan te houden: melkreser- voir, watertank en zetgroep. Laat het systeem na gebruik eerst afkoelen alvo- rens het aan te raken. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering. Pagina: 48 45 de nl Opmerking: Bij het eerste gebruik, na de uitvoering van een serviceprogramma of als het apparaat gedurende lange tijd niet is gebruikt, heeft de eerste drank nog niet het volle aroma; hij kan dan ook beter niet wor- den gedronken. Lees, om optimaal van de Siemens EQ. Gebruik grover gemalen koffie. De machine volgens de gebruiksaan- wijzing ontkalken. Op het display verschijnt Zetgroep reinigen Verontreinigde zetgroep 5. Er kan geen warm water worden genomen. Raadpleeg de instructies op Siemens EQ. Van mijn EQ5 schuimt de melk niet meer op! Sluit het deksel van het waterreservoir 17 weer. Bij mijn espresso automaat EQ5 is de koffie erg slap. Belangrijk: Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt bijv. Is het een optie dat u mij de handleiding kan toesturen? Lees handleiding aandachtig om een teleurstelling van een kortere dan verwachte prestaties van het product te voorkomen Siemens EQ. Stel de maalgraad grover in. Het waterreservoir 16 en de lekschaal 8 leeggieten.

Waterfilter oud. Stel de maalgraad alleen bij draaiend maal- werk in! Selecteer een taal NL. Dat is normaal. Waterilter Een waterilter kan kalkafzetting helpen voorkomen. Breng het filter hierna weer aan.

Handleiding Siemens EQ.5 MacchiatoPlus TERW

Stel de maalgraad grover in of gebruik grover gemalen koffie. Ook al trek ik die fruit. In dit deel van de handleiding vindt u ook informatie over erkende werkplaatsen Siemens EQ. Belangrijk: Veeg het apparaat met een zachte, vochtige doek af om resten van de ontkalkoplossing direct te verwijderen. Zetgroep reinigen Reinig de zetgroep regelmatig. Dat hebben wij ook, weet je toevallig wat het is? Tip: Voor een kleine espresso is het raad- zaam om het kopje voor te verwarmen, bijv. Niet in het maalwerk grijpen. Het apparaat is gereinigd en weer klaar voor gebruik. Waarom is goed om elke instructie te lezen? Giet vervolgens het reservoir leeg. Ontkalken Duur: circa 25 minuten. Montage tips en Setup Verspil geen zenuwen en de tijd om het product zelf te monteren. Opmerking: Met de ilterindicator kunt u de maand markeren, waarin u het ilter hebt aangebracht. W W Let op! Is het een optie dat u mij de handleiding kan toesturen? De melkschuimer 6 of de houder van de melkschui- mer is vuil. Als er iets ergs gebeurt tijdens het gebruik van Siemens EQ. De gepaste leng- te kan worden ingesteld door het snoer naar boven terug te schuiven of naar beneden uit te trekken. Wacht tot de bereiding helemaal voltooid is. Het apparaat uitsluitend aansluiten en ge- bruiken volgens de gegevens op het type- plaatje.

Aanvullend bij het automatische reinigings- programma dient de maalunit 5a regel- matig te worden verwijderd en gereinigd zie afbeelding E aan het begin van deze gebruiksaanwijzing. Dit is een zeer nuttige deel van de handleiding. Hardheid water: Bij dit apparaat is de hardheid van het water instelbaar. Plaats een kannetje met een inhoud van 0,5 liter onder de uitloop 6c. Koolzuurhoudend water in het waterreservoir.

Ontkalking programma start maar niet M M De volgende onderdelen zijn vaat- wasbestendig: lekschaal voor koffie- uitloop 8ckoffiedikreservoir 8blekplaat koffie-uitloop 8daromadek- sel 2alle delen van de melkopschui- mer 6 en poederlepel Belangrijk: Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, dus moet de melkschuimer 6 onmiddellijk na gebruik worden gereinigd en gespoeld met het programma Melksyst. Belangrijk: De lekschaal en koffiedik- houder moeten dagelijks worden geleegd en schoongemaakt om afzettingen te voorkomen. Doe in geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in de poeder- lader 4! De maling van de koffie op andere standen al uit geprobeerd ook een dubbele keuze ingesteld maar de koffie blijft slap! Bij het uitvoeren van het onderhoudsprogramma ging er iets mis. Er kan een tijd tussen 15 minuten en 4 uur worden ingesteld. Siemens EQ. De vloeistoffen niet opdrinken! Na gebruik eerst laten afkoelen en pas daarna aanraken. De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Plaats een kannetje met een inhoud van 0,5 liter onder de uitloop 6c. Er zijn eigen, niet meer gewenste instellingen doorgevoerd. Ongeschikte melk. Het apparaat is gereinigd en weer klaar voor gebruik. Stoomlicht blijft aan?? De lekschaal is verontreinigd. Opmerking: Met de ilterindicator kunt u de maand markeren, waarin u het ilter hebt aangebracht. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. De zetgroep 5 ontbreekt of is niet herkend. Veeg de binnenkant van het apparaat goed schoon met een vochtige doek en verwijder alle kofieresten.

Melksysteem voor de reiniging demonteren: 1. Breng een dun laagje vet dat speciaal hier- voor bedoeld is bestelnr. Gebruik een kofiesoort met een hoger percentage ro- bustabonen. Draai de keuzeschakelaar 6d in hori- zontale stand. Plaats de espressoautomaat op een vlakke, waterbestendige ondergrond met voldoende draagvermogen. Of je reset hem op nieuw dat wil ook wel eens helpen. Verwijder de zetgroep en behandel deze met vet dat speciaal hiervoor bedoeld is bestelnr.

Siemens EQ.5 Macchiato TE503209RW handleiding

Het apparaat en het aansluitsnoer niet on- derdompelen in water. Als er wel een waterilter wordt gebruikt, draait u de knop naar Filter activeren. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertempe- ratuur en tot m boven de zeespiegel. Als u een koffiedrank met melk wilt berei- den, plaats dan eerst de melkslang in een melkhouder en bevestig deze vervolgens met de aansluiting op de melkschuimer. Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit. Zetgroep goed reinigen Geantwoord op om Heb je een vraag over de Siemens EQ. Stel de maalgraad grover of fijner in, of gebruik 2 afgestre- ken maatlepels gemalen kof- fie. Schakel het apparaat uit met de zetgroep 5 op zijn plaats, wacht 3 seconden en schakel het apparaat in. Het apparaat laat automatisch water in de kan lopen en zuigt dit via de melkslang weer op om het melksysteem te spoelen. Om het menu zonder wijzigingen te verla- ten, dient u de keuzeschakelaar op Terug te zetten en vervolgens op de toets start 10 te drukken. Plaats de voorverwarmde kop pen on- der de kofie-uitloop 7. Zetgroep 5 reinigen gebruik maximaal 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie. Deze espressoautomaat is bedoeld voor de verwerking van normale huishoude- lijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige toepas- singen. Menu-instellingen In de menu-instellingen kunt u het apparaat individueel aanpassen. Laat kinderen niet met verpakkingsmateri- aal spelen. Belangrijk: Vul het waterreservoir 16 dagelijks met vers water. De maalgraad is te fijn of te grof ingesteld, of er is niet genoeg gemalen koffie gebruikt. Kofiezetten met kofiebonen Deze espresso-automaat maalt voor elke bereiding verse kofie. Het apparaat is weer klaar voor gebruik. Let op! Als op het display de drankkeuze verschijnt, is het apparaat gebruiksklaar. Product: Siemens TE EQ 5 Spam. Onder zulke resten kan corrosievorming optreden.

Het display leidt u door het programma. Het apparaat vanmorgen gereinigd,halverwege het reinigen het stoomlampje en het lampje van de water tank blijven branden. De gemalen koffie is te fijn. Voor de reiniging dient u de keuzeschakelaar 6d in de laatst gebruikte stand te laten staan. Selecteer een taal NL. Open de melkschuimer 6 voorzich- tig.